Електротехника
Сканирана техническа литература


7.2mb, djvu

    "Схеми на свързване в електротехниката", Звонимир Вистричка, Иван Уремович, превод от сърбо-хърватски език,  София, "Техника", 1968 година

   Инсталации и уредби за осветление, електрически машини, трансформатори, изправители, преобразуватели, инсталации и уредби за сигналната техника, и др.

    


2.3mb, djvu

    "Електротехника и електроника", доц. инж. Илия Тонев Илиев, София, "Техника", 1984 година


   Учебник за
XI клас (II степен) на ЕСПУ
 

    


0.9mb, djvu

    "Устройства за електробезопасност", Владимир П. Корабльов, София, "Техника", 1981 година

   В книгата са описани уредите и устройствата, които са предназначени за контрол и профилактика на повредите на изолацията.

    


1.4mb, djvu

    "Звезда, триъгълник, зигзаг", Е. Камински, превод от руски език, София, "Техника", 1987 година

   В книгата се разглеждат свойствата и областите на приложение на на съединенията на намотките на електрическите машини, трансформатори и уреди - звезда, триъгълник и зигзаг.

    


3.5mb, djvu

    "Електротехника и основи на електрониката", учебник за СПТУ, С. Георгиева, София, "Техника", 1980 година

   В учебника са разгледани основните въпроси от електрическите вериги за еднофазен и трифазен електрически ток, електрическите измервателни апарати и електрическите измервания.

    


3.5mb, djvu

    "Електрозадвижване и автоматизация на механизми и машини", учебник за техникумите, К. Йонов, София, "Техника", 1983 година

   В учебника са разгледани основните принципи на електрозадвижването и управлението на машини и механизми.

    


6.8mb, djvu

    "Електрически релета и релейни елементи", проф. к.т.н. инж. Петър Дановски, София, "Техника", 1986 година

   В книгата са описани устройството, действието и приложението на широко използваните в автоматиката, телемеханиката, съобщителната и изчислителната техника и др.

    


3.6mb, djvu

    "Защита на асинхронни електродвигатели", ст.н.с. к.т.н. инж. Калю М. Мошеков, София, "Техника", 1985 година

   В книгата се дават систематизирано материали по защитата на асинхронните двигатели от претоварване и други аварийни режими.

    


0.4mb, djvu

    "Практически съвети за майстора-любител по електротехника и електроника", Олег Верховцев, Кирил Лютов, София, "Техника", 1986 година

   Книгата съдържа сведения за основните материали, използвани в радиолюбителската практика.

    


0.4mb, djvu

    "Млад електротехник", Петър Христов, Минко Василев, София, Централна станция на младите техници, 1979 година

   Настоящата книга има за цел подпомагане на млади електротехници при техните обучения и занимания.

    


5.9mb, djvu

    "Тиристорна техника", доц. к.т.н. инж. Стефан Табаков, София, "Техника", 1989 г.

     В скнигата са описани устройството и принципът на действие на тиристорите и тяхното приложение в различни електротехнически устройства.

   

book-el-materiali.djvu
1.4mb, djvu

    "Електротехнически материали", А. Тодорова, Г. Дюстабанов, София, "Техника", 1988 година


   Учебник за II степен на ЕСПУ за всички електротехнически професии


    


3.1mb, djvu

    "Лабораторни измервания по охрана на труда", инж. Стефан Колев, инж. Николай Гърков, инж. Георги Икономов, инж. Сребрю Велев, Петър Стаев, София, "Профиздат", 1987 година

   Книгата е разработена като практическо ръководство за извършване на контролни лабораторни измервания по охрана на труда.

    


2.5mb, djvu

    "Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеж-дането"

    Приета с ПМС № 101 от 5 юни 2000 г., обнародвана в ДВ, бр. 50 от 20 юни 2000 г.

    


2.6mb, djvu

    "Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (Д-01-008) и други документи

   Правилникът е предназначен за персонала, който ръководи или извършва работи, свързани с обслужванто и ремонта на електрически уредби и съоръжения с напрежение до 400
kV вкл.
  
    


10.6mb, djvu

    "Справочник по електротехника", В. Бинек, Х. Хайбл, превод от немски език, София, "Техника", 1989 година

   Справочникът съдържа основни сведения, закони, правила и формули на приложната електротехника, представени като въпроси и отговори.

    


0.9mb, djvu

    "Справочник по електротехника", доц. инж. Илия Илиев, София, "Техника", 1992 година

   Серия кратки справочници